Disclaimer


De informatie op www.rpomasters.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van RPO masters. RPO masters streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via deze website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juiste en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan RPO masters de kwaliteit van haar berichtgeving niet garanderen (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. RPO masters kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.rpomasters.nl. Het is mogelijk dat via de website van RPO masters toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. RPO masters kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Indien de organisatie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden via het contactformulier, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Copyright


RPO masters behoudt alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle informaties op de website, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit de content of grafische voorstellingen van de site van RPO masters zonder schriftelijke toestemming van RPO masters openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verspreid en/of verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. De inhoud van deze website en de downloads zijn direct eigendom van RPO masters, tenzij anders is aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan RPO masters, gevestigd te Nieuw Vennep, Nederland.